Emlog评论显示IP地理信息代码教程,附插件版

近期,不少Emlog爱好者都在博客给我留言,评论区获取用户的地理信息以及所使用的设备信息是如何办到的,其实用Emlog的程序想要实现这个功能是不难的,也就是简单的添加一段代码即可实现。下面,冬镜就教大家如何快速的完成自己的评论区改造。

Emlog评论显示地理信息

emlog评论显示地理信息

Emlog显示评论者IP地理信息的好处

1、可以更加清楚的知晓用户来自哪里,网站运营做数据分析可以更精确,有一点弊端可以提醒大家,这一点也会被有心利用从而暴露自己的真实地址,冬镜建议大家可以把显示地理位置信息只限管理员可以查看。

2、网站页面美化,用户的体验感更好,或许对搜索引擎没多大影响,但是留着了用户变向的就是在更好的优化搜索引擎。

附上一张博客的截图,看看真实效果。

Emlog显示评论者IP地理信息

Emlog显示评论者IP地理信息

Emlog显示评论者IP地理信息改造教程

1、找到模版文件下的 module.php 文件,然后打开在最后添加如下代码:

<?php function convertip($ip) { $dat_path = EMLOG_ROOT.'/content/templates/你的模板文件/QQWry.Dat'; //*数据库路径*// if(!$fd = @fopen($dat_path, 'rb')){ return 'IP数据库文件不存在或者禁止访问或者已经被删除!';  
  } $ip = explode('.', $ip); $ipNum = $ip[0] * 16777216 + $ip[1] * 65536 + $ip[2] * 256 + $ip[3]; $DataBegin = fread($fd, 4); $DataEnd = fread($fd, 4); $ipbegin = implode('', unpack('L', $DataBegin)); if($ipbegin < 0) $ipbegin += pow(2, 32); $ipend = implode('', unpack('L', $DataEnd)); if($ipend < 0) $ipend += pow(2, 32); $ipAllNum = ($ipend - $ipbegin) / 7 + 1; $BeginNum = 0; $EndNum = $ipAllNum; while($ip1num>$ipNum || $ip2num<$ipNum) { $Middle= intval(($EndNum + $BeginNum) / 2); fseek($fd, $ipbegin + 7 * $Middle); $ipData1 = fread($fd, 4); if(strlen($ipData1) < 4) { fclose($fd); return '系统出错!';  
    } $ip1num = implode('', unpack('L', $ipData1)); if($ip1num < 0) $ip1num += pow(2, 32); if($ip1num > $ipNum) { $EndNum = $Middle; continue;  
    } $DataSeek = fread($fd, 3); if(strlen($DataSeek) < 3) { fclose($fd); return '系统出错!';  
    } $DataSeek = implode('', unpack('L', $DataSeek.chr(0))); fseek($fd, $DataSeek); $ipData2 = fread($fd, 4); if(strlen($ipData2) < 4) { fclose($fd); return '系统出错!';  
    } $ip2num = implode('', unpack('L', $ipData2)); if($ip2num < 0) $ip2num += pow(2, 32); if($ip2num < $ipNum) { if($Middle == $BeginNum) { fclose($fd); return '未知';  
      } $BeginNum = $Middle;  
    }  
  } $ipFlag = fread($fd, 1); if($ipFlag == chr(1)) { $ipSeek = fread($fd, 3); if(strlen($ipSeek) < 3) { fclose($fd); return '系统出错!';  
    } $ipSeek = implode('', unpack('L', $ipSeek.chr(0))); fseek($fd, $ipSeek); $ipFlag = fread($fd, 1);  
  } if($ipFlag == chr(2)) { $AddrSeek = fread($fd, 3); if(strlen($AddrSeek) < 3) { fclose($fd); return '系统出错!';  
    } $ipFlag = fread($fd, 1); if($ipFlag == chr(2)) { $AddrSeek2 = fread($fd, 3); if(strlen($AddrSeek2) < 3) { fclose($fd); return '系统出错!';  
      } $AddrSeek2 = implode('', unpack('L', $AddrSeek2.chr(0))); fseek($fd, $AddrSeek2);  
    } else { fseek($fd, -1, SEEK_CUR);  
    } while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr2 .= $char; $AddrSeek = implode('', unpack('L', $AddrSeek.chr(0))); fseek($fd, $AddrSeek); while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr1 .= $char;  
  } else { fseek($fd, -1, SEEK_CUR); while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)) $ipAddr1 .= $char; $ipFlag = fread($fd, 1); if($ipFlag == chr(2)) { $AddrSeek2 = fread($fd, 3); if(strlen($AddrSeek2) < 3) { fclose($fd); return '系统出错!';  
      } $AddrSeek2 = implode('', unpack('L', $AddrSeek2.chr(0))); fseek($fd, $AddrSeek2);  
    } else { fseek($fd, -1, SEEK_CUR);  
    } while(($char = fread($fd, 1)) != chr(0)){ $ipAddr2 .= $char;  
    }  
  } fclose($fd); if(preg_match('/http/i', $ipAddr2)) { $ipAddr2 = '';  
  } $ipaddr = "$ipAddr1 $ipAddr2"; $ipaddr = preg_replace('/CZ88.Net/is', '', $ipaddr); $ipaddr = preg_replace('/^s*/is', '', $ipaddr); $ipaddr = preg_replace('/s*$/is', '', $ipaddr); if(preg_match('/http/i', $ipaddr) || $ipaddr == '') { $ipaddr = '未知';  
  } $ipaddr = iconv('gbk', 'utf-8//IGNORE', $ipaddr); if( $ipaddr != ' ' ) return $ipaddr; else $ipaddr = '评论者来自火星,无法或者其所在地!'; return $ipaddr;  
} ?>

2、找到你评论区域的代码,然后在你想要显示的位置添加如下代码即可。(由于每个模版的位置不一样,所以没有具体的路径文件)

<?php echo convertip($comment['ip']); ?>

Emlog显示IP信息插件

Emlog显示IP信息插件

考虑到有很多初入Emlog程序的小伙伴,对代码不是特别熟悉,而且很多时候连模版都不是自己写的,所以也不会改造,冬镜这里也附上一个Emlog显示IP信息的插件,使用该插件需要在网站根目录放置ip.dat ,这个文件就是一个IP库。

好了,关于Emlog显示评论者IP地理信息改造代码教程就到这里结束,如果你还有什么不懂的,欢迎评论区留言交流。

恭喜,此资源为免费资源,请先
加入会员享更多下载
下载价格:免费
下载说明:加入会员享更多下载
0
分享到:
支持本站请点击我们的赞助商广告!我们将不断更新精品!

评论0

 • 昵称 (必填)
 • 邮箱 (必填)
 • 网址
没有账号? 忘记密码?